2. - 4. augusta 2024

Informácie pre stánkarov a predajcov

Registrácia pre predajcov ešte nie je spustená.

V prípade záujmu o stánkový predaj počas tohoročného festivalu je potrebné zaslať písomnú žiadosť, v ktorej presne špecifikujte:

  • identifikačné údaje predajcu podľa živnostenského oprávnenia
  • ponúkaný sortiment na predaj v členení občerstvenie a ostatný predaj,tiež podrobnejšie rozpíšte aký sortiment máte záujem predávať
  • iné požiadavky, ktoré máte v spojitosti s predajom na organizátorov festivalu

K žiadosti priložte:

  • fotokópiu živnostenského oprávnenia
  • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu – pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice
  • rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky, ktoré ponúkajú na predaj nápoje a jedlá na konzumáciu)

Vyplnením požadovaných údajov nám tak pomôžete získať údaje potrebné pre výberový proces stánkového predaja, ako aj k umiestneniu Vášho stánku.

Kontakt:
Tel: 043/5395103
E-mail: obec@zuberec.sk
Kontaktná osoba: Ľubomíra Škerdová